Bezpieczeństwo & higiena pracy w firmie Azelis

Jako firma, zapewniamy bezpieczne warunki do pracy oraz odpowiednie przeszkolenie wszystkich naszych pracowników. Dokonujemy regularnych ocen i ciągłego doskonalenia naszych systemów operacyjnych, sieci dystrybucyjnej oraz zrozumienia naszych produktów w odniesieniu do wpływu wywieranego na zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów i społeczeństwa w ogóle.

Staramy się wykraczać ponad wymogi określone prawem oraz reagować na uwagi sygnalizowane przez pracowników oraz społeczeństwo.

Wytyczne firmy Azelis dotyczące bezpieczeństwa & higieny pracy

  • Stworzenie i zachęcanie do zachowania bezpiecznego miejsca pracy dla wszystkich pracowników oraz utrzymywanie wszystkich związanych z tym zagadnieniem obiektów, sprzętu i systemów.
  • Zapewnienie wszystkim pracownikom dostępu do odpowiednich informacji, instrukcji i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również podkreślenie ich obowiązków w odniesieniu do opieki i nadzoru nad innymi.
  • Zapobieganie powstawaniu obrażeń ciała oraz uszczerbku na zdrowiu wszystkich pracowników i innych osób znajdujących się na terenie firmy, a także podczas delegacji służbowych.
  • Zapewnienie, że wszystkie chemikalia są używane, pakowane, oznakowane, wysyłane i utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i lokalnego.
  • Zapewnienie przechowywania materiałów niebezpiecznych oddzielnie, w kontrolowanych warunkach, a ich obsługa prowadzona jest z zachowaniem minimum ryzyka.
  • Wybranie i utrzymanie zespołów przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy oraz na wypadek pożaru.
  • Zapewnienie, że wszystkie powierzchnie magazynowe są utrzymywane w czystości, suchości i są wolne od robactwa.
  • Wykonywanie regularnych przeglądów budynków i terenów przyległych, w celu wykrycia i natychmiastowego usunięcia wszelkich zagrożeń dla zdrowia i życia lub bezpieczeństwa pożarowego.
  • Nadzorowanie i raportowanie na temat wypadków oraz zdarzeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz organizacja regularnych spotkań z komisją zajmującą się BHP, mających na celu omówienie zaistniałych zdarzeń i innych istotnych kwestii.