Warunku umowy

Nota prawna i zastrzeżenia

Niniejsza witryna internetowa jest przewidziana jako wprowadzenie do działalności Grupy Azelis. Prosimy o zapoznanie się z zastrzeżeniami i polityką dotyczącą prywatności przez rozpoczęciem z korzystania z tej witryny internetowej. Korzystając z tej witryny, akceptujecie Państwo warunki określone w poniższej nocie prawnej i zgodę z naszą polityką dotyczącą ochrony danych osobowych.

Prawa autorskie

Materiały zamieszczone na poniższej stronie internetowej są przeznaczone tylko do użytku niekomercyjnego i osobistego, pod warunkiem nie naruszania wszelkich praw autorskich, znaków towarowych i innej chronionej prawnie własności. Użytkownik nie może kopiować, powielać, publikować, przesyłać, zamieszczać, nadawać lub rozpowszechniać w żaden sposób zawartości poniższej witryny internetowej, wliczając w to tekst, obrazy, dźwięk i nagrania wideo zarówno w celach komercyjnych, jak również publicznie, bez uprzedniego otrzymania stosownego pozwolenia na piśmie od firmy Azelis S.A.

Znaki handlowe

Znaki towarowe oraz logo umieszczone na tej witrynie internetowej stanowią własność intelektualną firmy Azelis S.A. i/lub jej spółek zależnych. Żadne treści znajdujące się na poniższej witrynie internetowej nie mogą być interpretowane jako przyznanie przez domniemanie lub w jakikolwiek inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub praw do wykorzystywania jakiejkolwiek własności intelektualnej znajdującej się na witrynie, bez uprzedniego uzyskania stosownej, pisemnej zgody od firmy Azelis S.A.

Komunikacja

Wszelkie uwagi lub materiały przesyłane do tej witryny internetowej, lub w inny sposób do firmy Azelis S.A. lub jej spółek zależnych, i odnoszące się do tej strony będą traktowane jako informacje jawne i mogą być wykorzystywane bez ograniczeń i opłat przez firmę Azelis S.A. i jej spółki zależne i jest traktowane jako ich własność, od momentu otrzymania (prosimy zapoznać się z polityką dotyczącą prywatności).

Zastrzeżenia

Poniższa strona internetowa została stworzona zgodnie z prawem belgijskim. Podjęte zostały czynności zapewniające należytą staranność w utrzymaniu prawdziwości i aktualności treści na niej zawartych, jednakże, firma Azelis S.A. nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa oświadczeń dotyczących dokładności, kolejności, terminowości i kompletności treści zawartych na tej witrynie internetowej i może zaprzestać jej rozpowszechniania bez uprzedzenia. Informacje znajdujące się na poniższej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie do wykorzystania jako ogólne wytyczne, pryz podejmowaniu decyzji, działań lub innych.

Azelis S.A.

wyklucza jakąkolwiek kontrolę nad, relacje z lub uprawnienia do uzupełniania stron internetowych, z którymi powiązana jest niniejsza witryna internetowa.

Informacje zawarte na poniższej stronie internetowej są "W STANIE W JAKIM SĄ" i "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI" bez udzielanie jakichkolwiek gwarancji i deklaracji, podanych wprost lub dorozumianych.

Azelis S.A. ani jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty lub szkody materialne, niezależnie czy są bezpośrednio czy pośrednio, przypadkowo lub w konsekwencji, wynikłe z dostępu do, wykorzystania lub polegania na jakichkolwiek treściach znajdujących się na niniejszej witrynie internetowej lub stronach z nią powiązanych, oraz niezależnie od tego czy dana treść była dokładna i kompletna, a firma Azelis i jej spółki zależne nie zapłacą żadnych odszkodowań, czy to za straty materialne, moralne, uszczerbek na zdrowiu lub jakikolwiek inny, spowodowane jakimkolwiek dostępem do, wykorzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach zawartych na poniższej stronie internetowej lub na stronach powiązanych.

Wykluczenia odpowiedzialności oraz zawartość poniższej strony internetowej podlega wyłącznie prawodawstwu belgijskiemu, bez względu na sprzeczności wynikające z przepisów prawa. Wszelkie spory wynikające lub będące w związku z poniższymi zastrzeżeniami i polityką prywatności powinny być, jeżeli nie mogą zostać zakończone polubownie, rozwiązywane wyłącznie przez właściwe sądy znajdujące się w Brukseli, w Belgii.